Một thoáng Hồng kông

MỘT THOÁNG HỒNG KÔNG

Photography: Hứa Quý Long

Makeup: Châu Minh Ông

Model: Đặng Nguyên Minh, Vy Quách.


Tags: